• Prijzentrekking Tastalike

  Laatste herziening: 04-10-2018
  For the English version of the rules of the prize drawing, scroll down in this document

  1. Kadering

   Tastalike is een geregistreerd handelsmerk van de firma Tastalike BVBA. Tastalike is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) opgericht in overeenstemming met de Belgische wet en is gevestigd in de Hoogstraat 15 te 1820 Perk (België). Tastalike BVBA is geregistreerd in het Belgisch handelsregister onder het nummer 0680.880.216.

   Wanneer wordt verwezen naar "Tastalike", "wij", "onze", "ons" of een soortgelijke uitdrukking, betekent dit dat naar Tastalike BVBA wordt verwezen. De website op http://www.tastalike.com wordt "website" genoemd. "U", "uw" of een soortgelijke uitdrukking verwijst naar de gebruiker (als natuurlijk persoon) die deze website bezoekt en de zo beroep doet op de diensten van Tastalike.

  2. Algemeen

   Een wettelijk document dat de regels omtrent de prijzentrekking beschrijft, is te vinden op deze pagina. Lees dit document aandachtig door wanneer u deelneemt aan de enquêtes en de prijzentrekkingen. Dit document wordt aangeboden in zowel het Nederlands als het Engels (onderstaand), wij gaan ervan uit dat u onze regels hebt gelezen en begrepen wanneer u deelneemt aan deze prijzentrekkingen. Uw deelname aan de prijzentrekkingen houdt in dat u akkoord gaat met de hierin beschreven regels.

   De inhoud van de hierin beschreven regels kan in de loop van de tijd worden gewijzigd en de Tastalike behoudt zich het recht om de geregistreerde gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De gewijzigde regels zijn van toepassing na wijziging. Zorg ervoor dat u dit gedeelte van de website regelmatig controleert om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen en om vertrouwd te raken met de huidige versie van de regels. De datum van de laatste herziening staat bovenaan dit document.

   Tastalike behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de prijzentrekking op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

  3. Prijzentrekkingen

   Tastalike organiseert in samenwerking met derden regelmatig enquêtes waarin producten van de derde worden bevraagd aan de gebruiker. Aan de gebruiker wordt onder meer gevraagd hoe hij deze de producten ervaart na ze geprobeerd te hebben. De gebruiker ontvangt bij aankoop van de producten een code van de derde, die gebruikt wordt om aan te geven dat de gebruiker wel degelijk de producten geprobeerd heeft.

   De frequentie van deze enquêtes is beoogd op één per maand, echter deze frequentie kan variëren en Tastalike behoudt zich het recht voor om deze frequentie te wijzigen. Bij de enquête hoort ook een prijzentrekking. De looptijd (start- en afsluiten) van de enquête wordt meegedeeld op de Facebookpagina van Tastalike.

   De prijzentrekking gebeurt aan de hand van de code ontvangen via de derde en twee vragen gesteld tijdens de enquête. De code bevat een reeks letters en cijfers en wordt bevraagd tijdens de enquête; deze code kan verkregen worden via de derde op vermelding van deelname aan de enquête. Aanvullend aan deze code worden twee vragen gesteld: een schiftingsvraag en een specifieke vraag. De schiftingsvraag is een meerkeuzevraag; bij de specifieke vraag wordt aan de gebruiker gevraagd een waarde te voorzien in een tekstveld tijdens de bevraging. Het doel van deze twee vragen is één of meerdere winnaars te kunnen kiezen. Het aantal winnaars per prijzentrekking is momenteel vastgelegd op 1 (één) winnaar per prijzentrekking. Indien na het antwoorden van beide vragen geen winnaar kan gekozen worden, wordt het tijdstip van antwoorden op de tweede vraag als derde criterium gekozen. De gebruiker die eerst antwoordt, zal verkozen worden als winnaar. De gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, gevestigd in België. De gebruiker dient meerderjarig te zijn.

   Indien de gebruiker gewonnen heeft, wordt deze gecontacteerd via het e-mailadres dat doorgegeven werd bij de enquête. Deze contactname gebeurt uiterlijk binnen één week na het afsluiten van de prijzentrekking. Indien de gebruiker binnen één week de ontvangst bevestigt, wordt verder gegaan tot de prijsuitreiking. Indien de gebruiker niet antwoordt, wordt een volgende winnaar aangeduid. In de e-mail die gestuurd wordt naar de gebruiker wordt de uiterste datum van antwoorden meegedeeld.

   De prijs per enquête is afhankelijk van de derde en wordt op voorhand meegedeeld. De code die verkregen werd via de derde, dient te worden ingewisseld met de derde om de prijs te verkrijgen.

   Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de uitslag van de prijzentrekking of verdere duiding wenst, kan de gebruiker contact opnemen met Tastalike via info@tastalike.com of per briefwisseling.

  4. Data

   De gedeelde voorkeuren laten toe aan Tastalike om geaggregeerde inzichten te verwerven over producten in de markt. Zoals beschreven in de Privacy Policy van Tastalike, worden deze voorkeuren enkel geaggregeerd en niet afzonderlijk beschouwd. Contactgegevens (e-mail) die op deze wijze verkregen worden, worden enkel gebruikt om contact te nemen met de winnaars. Na toewijzen van de winnaars worden deze gegevens verwijderd.

 • Prize Drawing Tastalike

  Last revision: 04-10-2018
  Voor de Nederlandstalige versie van de prijzentrekking, scrolt u naar boven in dit document

  1. Clarification

   Tastalike is a registered trademark of Tastalike BVBA. Tastalike is a private company with limited liability (BVBA) established in accordance with Belgian law and is located at Hoogstraat 15 in 1820 Perk (Belgium). Tastalike BVBA is registered in the Belgian trade register under the number 0680.880.216.

   When referring to "Tastalike", "we", "our", "us" or a similar expression, this means referring to Tastalike BVBA. The website at http://www.tastalike.com is called "website". "You", "your" or a similar expression refers to the user (as a natural person) who visits this website and thus makes use of the services of Tastalike.

  2. General

   A legal document describing the rules concerning the prize drawing can be found on this page. Read this document carefully when you participate in the surveys and the prize drawings. This document is offered in both Dutch (higher) and English, we assume that you have read our rules and understood when you participate in these prize drawings. Your participation in the prize drawing means that you agree with the rules described herein.

   The content of the rules described herein can be changed over time and the Tastalike reserves the right to inform the registered user. The modified rules apply after modification. Be sure to check this section of the website regularly to remain informed of such changes and to familiarize yourself with the current version of the rules. The date of the last revision is found at the top of this document.

   Tastalike reserves the right to suspend or withdraw the prize drawing at any time in any individual jurisdiction if it is compelled to do so for legal reasons or for compelling self-regulatory reasons, without any right for compensation in respect of the Attendees.

  3. Prize Drawings

   Tastalike regularly organizes surveys in collaboration with third parties in which products from the third party are queried to the user. The user is asked, among other things, how he experiences the products after having tried them. When purchasing the products, the user receives a code from the third party, which is used to indicate that the user has indeed tried the products.

   The frequency of these surveys is intended to be one per month, however this frequency may vary and Tastalike reserves the right to change this frequency. The survey also includes a prize draw. The duration (start and end) of the survey is communicated via the Tastalike Facebook Page.

   The prize draw is done based on the code received via the third party and two questions asked during the survey. The code contains a series of letters and numbers and is queried during the survey; this code can be obtained via the third party on mention of participation in the survey. In addition to this code, two questions are asked: a tie-breaker question and a specific question. The tie-breaker question is a multiple-choice question; for the specific question, the user is asked to provide a value in a text field during the survey. The aim of these two questions is to be able to choose one or more winners. The number of winners per prize draw is currently set at 1 (one) winner per prize draw. If, after answering both questions, no winner can be chosen, the time of answers to the second question is chosen as the third criterion. The user who first answers will be chosen as the winner. The user must be a natural person, based in Belgium. The user must be of age.

   If the user has won, he will be contacted via the e-mail address that was sent via the survey. This contact takes place at the latest within one week after the conclusion of the prize draw. If the user confirms receipt within one week, the prize distribution will continue. If the user does not answer, a next winner is chosen. In the e-mail sent to the user, the deadline for replies will be communicated.

   The price per survey depends on the third party and is communicated in advance. The code obtained through the third party must be exchanged with the third party to obtain the prize.

   If the user does not agree with the outcome of the prize drawing or wishes to receive further information, the user can contact Tastalike via info@tastalike.com or by letter correspondence.

  4. Data

   The shared preferences allow Tastalike to acquire aggregate insights about products in the market. As described in the Privacy Policy of Tastalike, these preferences are only aggregated and not considered separately. Contact details (e-mail) obtained in this way are only used to contact the winners. After assigning the winners, this data will be deleted.